Åtgärder

DAU-handboken

Om

Från DAU-handboken

Välkommen till DAU-handboken!

Den här wikin innehåller resurser som en DAU i SND-nätverket kan utnyttja för att bygga upp och driva sin verksamhet. DAU-handboken är en wiki eftersom den är tänkt att erbjuda en möjlighet för såväl SND som nätverkets medlemmar att dela med sig av bra lösningar, effektiva arbetsflöden, praktiska checklistor och annat som kan komma andra DAU:er till godo.

Texter och material som finns i den här resursen omfattas av CC-BY 4.0. Detta innebär att materialet är fritt att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på, så länge källa anges.

Vid återanvändning av material från den här resursen ska DAU-handboken anges som källa.

Bakgrund

SND har sedan 2017 drivit utvecklingen av ett nätverk av stödfunktioner som ska arbeta med hantering av forskningsdata på svenska lärosäten och forskande myndigheter. Det gemensamma namnet på dessa funktioner är DAU (Data Access Units), men många lärosäten har egna benämningar på sina DAU-funktioner. DAU:ernas huvudsakliga uppgift är att hjälpa lärosätets forskare att göra sina data så tillgängliga som möjligt i enlighet med FAIR-principerna. En DAU ska kunna erbjuda forskare råd och utbildning kring hantering och tillgängliggörande av data, och ska kunna säkerställa att forskarnas metadata och data håller hög kvalitet när de tillgängliggörs och långtidsbevaras. En mer fullständig beskrivning av DAU-funktionen finns i dokumentet Beskrivning av DAU.

Vad finns i DAU-handboken?

DAU-handbokens syfte

Handboken riktar sig till DAU:er (snarare än till forskare). Den syftar till att ge stöd till DAU:er med att:

  • uppfylla kraven och garantierna i SND:s kravbeskrivning
  • skapa arbetsrutiner för att ta emot inkommande forskningsdata, bearbeta dem och sedan publicera beskrivningarna av dem
  • använda tillgängliga programvaror och elektroniska tjänster som Mina sidor, DORIS, Nesstar m.fl.
  • skapa rutiner kring kontakt med och stöd till forskare
  • samla och dela med sig av resurser och erfarenheter till de andra medlemmarna i nätverket.

Innehåll i korthet

Nytt innehåll

DAU-handboken är inte statisk. Resurser och sidor kommer löpande att tillkomma och ändras. Redaktionen på SND kommer efter behov att uppdatera och utöka materialet som handlar om att uppfylla kraven på data och metadata. Sidor om material som rör kraven kommer att vara låsta för extern redigering. SND kommer också att ta fram nya resurser utifrån de behov som uppstår.

DAU:er kan bidra

De flesta resurserna i handboken kommer att vara öppna för extern redigering och tillägg av ny information och instruktioner. DAU:er uppmuntras att utnyttja wikin för att lägga till relevant material, genom att uppdatera sidor eller skapa nya. Wiki-formatet gör det också möjligt att spåra ändringar (på fliken "Visa historik"). På så sätt kan DAU-handboken berikas och göras mer relevant för den egna verksamheten, och erfarenheter och ny kunskap kan spridas inom nätverket.

För att kunna skapa och redigera innehåll i DAU-handboken behöver du ansöka om konto. Detta gör du genom att klicka på "Ansök om konto" längst upp till höger. När kontot har godkänts är det sedan fritt fram att hjälpa till att förbättra vår gemensamma resurs.

Att skapa en ny sida i DAU-handboken är enkelt. I webbläsarens adressfält ändrar du URL:en till den sida du befinner dig på. Efter det sista snedstrecket skriver du namnet på den sida du vill skapa:

Exempel: Du vill skapa sidan Resurser vid Lunds universitet. I adressfältet ändrar du .../wiki/DAU-handboken:Om (om det är den sidan du är på) till .../wiki/Resurser vid Lunds universitet. Om sidan inte redan existerar kommer du att få upp en sida som talar om att sidan inte finns och frågar om du vill skapa den. Klicka på Skapa. Du har nu skapat en sida.

Det finns en ruta för text som du kan redigera med enkla markdown-koder (de visas om du klickar på Hjälp vid rutan. Använder du rubriker så genereras automatiskt en innehållsförteckning för sidan.

För att sidan ska bli en del av DAU-handboken behöver du sedan länka till den någonstans; om du inte gör det så kan du fortfarande hitta sidan genom att skriva in adressen i webbläsarens adressfält.

Fortsatt utveckling

DAU-handboken är en levande samling med resurser av olika slag och är tänkt att formas utifrån hur SND:s och DAU:ernas nya organisationer utvecklas och hur forskningsdatalandskapet förändras över de närmaste åren. Mycket i handboken utgår från tekniska lösningar, policyer och beslut som inte är på plats än, och som kommer att förändras i takt med att strukturer för forskningsdatastöd, -bevarande och -tillgängliggörande sätter sig.

Arbetsgrupp för DAU-handboken bildad

Under nätverksträffen i Göteborg i april tog vi från SND-kontorets sida upp möjligheten att bilda arbetsgrupper inom SND-nätverket. En arbetsgrupp för DAU-handboken har nu bildats och anteckningar från gruppens diskussioner finns här