Åtgärder

Data Journals

Från DAU-handboken

I så kallade datatidskrifter (data journals) kan man publicera forskningsdata som granskade artiklar. Datatidskrifter är en ganska ny typ av publikation som idag finns inom flera ämnesområden. Vissa datatidskrifter publicerar både vetenskapliga artiklar med presentationer av forskningsrön och utförliga beskrivningar av olika datamaterial (dataartiklar), andra publicerar endast dataartiklar. Dataartiklarna innehåller också information om hur man kan få tillgång till data, till exempel genom ett unikt ID i ett datarepositorium eller med en PID (beständig identifierare). Bidrag till datatidskrifter granskas vetenskapligt på motsvarande sätt som andra tidskriftsartiklar (med peer review), och en dataartikel ses ofta som mer meriterande än att ”bara” tillgängliggöra data.

Lista över olika data journals

Namn Ämnesområde/typ av data Kommentar
Atomic Data and Nuclear Data Tables (Skrivs under kursen vt -23)
Biodiversity Data Journal Tidskriften stödjer och tar emot data från samtliga vetenskapliga och kliniska discipliner. De publicerar data från validerad vetenskaplig output som inte är att betrakta som färdiga forskningsresultat eller metodartiklar.
Biomedical Data Journal Tidskriftens syfte är att förbättra tillgången till dataset från experimentella och kliniska observationer inom biomedicin. Obs: Inaktiv tidskrift.
BMC Research Notes Enligt beskrivningen på tidskriftens hemsida kan alla slags data från samtliga ämnesområden vara av intresse.
Chemical Data Collections (Skrivs under kursen vt -23)
Data in Brief Enligt beskrivningen på tidskriftens hemsida kan alla slags data från samtliga ämnesområden vara av intresse Värt att notera dock att tidskriften ges en betydligt smalare ämnestäckning i källor som Ulrich’s (Computers) och DOAJ (Medicine and Science).
Data - Open Access Journal of 'Data in Science' Naturvetenskap, sjukvård och medicin, ekonomi och näringsliv, forskningsdata, experimentella data Det finns vissa röda flaggor vad gäller förlaget. Det gäller dock andra tidskrifter än Data.
Earth System Science Data Atmosphere, Oceanography, Biosphere, Geology/geosciences, Cryosphere, Permafrost, Hydrology and soil science, Solar–terrestrial science & Data, algorithms, and models
F1000Research Tidskriften F1000Research täcker in forskning, inklusive klinisk forskning, systematiska utvärderingar med mera, inom ämnesområdena biovetenskaper, teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora. F1000Research publicerar vetenskapliga artiklar, review-artiklar, forskningsdata och annat forskningsanknutet så som poster och dokument, t.ex. policyer och guidelines. (Skrivs under kursen vt -23)
Geoscience Data Journal Dataartiklar inom det geovetenskapliga området, t.ex. klimatforskning, oceanografi, geologi, hydrologi, planet- och rymdforskning.
Geoscientific Model Development Ämnesområdet är geosystem och inkluderar beskrivning, utveckling och utvärdering av modeller. Typ av data kan variera beroende på om artikeln beskriver en modell eller t.ex. ett system för utvärdering av modeller, men i allmänhet består data av en kombination av kod och rådata.
GigaScience Big data-studier inom livsvetenskaper och biomedicin
Journal of Open Archaeology Data Arkeologi
ing.grid - FAIR Data Management in Engineering Sciences (Skrivs under kursen vt -23)
Internet Archaeology Arkeologi och kulturarvsforskning
IUCrData Tidskriften tar emot korta beskrivningar av dataset som rör kristallografi och angränsade vetenskapliga områden, dvs experimentella vetenskaper som studerar atomstrukturer i solida material.
Journal of Chemical and Engineering Data The Journal of Chemical & Engineering Data is devoted to the publication of data obtained from both experiment and computation, which are viewed as complementary. It is primarily concerned with articles containing data on the phase behavior and the physical, thermodynamic, and transport properties of well-defined materials, including complex mixtures of known compositions.
Journal of Open Health Data Hälsorelaterad forskningsdata (med visst inslag av zoologi). All sorts hälso- och medicinsk data accepteras, från t ex fallstudier, datasimuleringar, experimentell data, intervju- och enkätdata, och neuroimaging data.
Journal of Open Humanities Data JOHD fokuserar framförallt på ämnen som antiken, filosofi, konsthistoria, lingvistik, litteratur, moderna språk, musik,museologi och religion men är också öppen för tvärvetenskapliga ämnen. Senast uppdaterad: 2019-12-12
Journal of Open Psychology Data Psykologi
Journal of Physical and Chemical Reference Data (Skrivs under kursen vt -23)
Nature Scientific Data Fokus på naturvetenskap i vid mening, men för närvarande med särskild inriktning på livsvetenskaper och miljörelaterad forskning Samtliga artiklar tilldelas en DOI och indexeras i ett antal större databaser, som PubMed, Scopus och Web of Science Data Citation Index.
Nuclear Data Sheets (Skrivs under kursen vt -23)
Open Data Journal for Agricultural Research Jordbruk (ULRICHSWEB: Ämneskod Agriculture). Ingen begränsning på typ av data förutom rekommendation att formatet ska vara sådant att det är lätt användbart av andra forskare samt företrädesvis att någon standard för öppet format används. Journalen har kvartalsvis publicering (enl. ULRICHSWEB) men senaste volymen (volym 5) utkom november 2018. Journalen publiceras endast elektroniskt.
Open Journal of Bioresources Open Journal of Bioresources publicerar artiklar som ger en kortfattad beskrivning av en bioresurs. (Skrivs under kursen vt -23)
Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (RDJ) Arkeologi och geoarkeologi, social och ekonomisk historia, muntlig historia, språk och litteratur, och audio-visuella medier
The Freshwater Metadata Journal Sötvattensystem och biologisk mångfald
The International Journal of Robotics Research Robotikforskning, från tillämpad matematik till konstgjord intelligens till datavetenskap, elektrisk och maskinteknik