Åtgärder

Guide för inkommande data

Från DAU-handboken

Dela data via SND

Metadata och data som beskrivs via formuläret i DORIS behöver granskas av DAU innan de kan publiceras i SND:s forskningsdatakatalog. Data och databeskrivningar hanteras i DORIS, både av forskare och av granskare. I dagsläget genomför också SND en kontroll av inkommen databeskrivning och data innan publicering. Det här steget kommer efter hand att tas bort.

Granskningspolicy och dokument för Krav och rekommendationer

SND:s policy för granskning av data och metadata är antagen av SND:s styrgrupp och syftar till tydliggöra vilka grundläggande principer som bör gälla vid granskning av data som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.

I policyn hänvisas till dokumentet Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog, som innehåller mer detaljerad information om granskningsprocessen inför publicering i forskningsdatakatalogen.

På sidan Uppfylla krav och rekommendationer kan du få tips på hur krav och dokumentationer för publicering i SND:s forskningsdatakatalog kan uppfyllas.

Kontroller inför publicering i SND:s forskningsdatakatalog

I formuläret i DORIS finns obligatoriska metadataelement markerade, genom att dessa är ifyllda med korrekt information uppfylls SND:s krav på metadata. Forskaren kan skicka in en databeskrivning även om obligatoriska fält saknas, de är i de här fallen DAU-medarbetarnas uppgift att inhämta korrekt information.

Här finns information om hur DORIS används i granskningsprocessen Användning av DORIS.

På följande sidor finns instruktioner om hur du kan gå tillväga för att uppfylla kravbeskrivningen:


På de här sidorna hittar du annan matnyttig information om till exempel SND:s metadataprofiler, hur dokumentation skiljer sig från metadata och vad som räknas som personuppgifter:

Arbetsflöde

Arbetet med att granska inkomna databeskrivningar kan i grova drag beskrivas enligt nedanstående figurer. I den första bilden syns de statusar som en ny databeskrivning kan ha i DORIS (mer information om statusar finns i dokumentet Manual för DORIS). I den andra bilden syns de statusar som sker vid uppdatering av en publicerad databeskrivning kan ha.

Arbetsflöden 1.png


Arbetsflöden 2.png


Generellt arbetsflöde för hantering av inkommande data från DAU:ens perspektiv


Figuren till höger ger en mer detaljerad bild av arbetsflödet. (Ett tips är att skriva ut bilden för enklare läsning av den.) OBS: statusflödet i DORIS har uppdaterats något sen bilden gjordes

För att tolka figuren:

  • Ett processteg betecknas som en rektangulär låda.
  • Ett beslut betecknas som en diamant.
  • Vissa steg i flödet kan ske samtidigt.
  • Några moment sker automatiskt eller genomförs av externa aktörer.
  • Processteg som innehåller "Status ändras till:" syftar på statusändring i databeskrivningen på DORIS. Se Manual för databeskrivningar i DORIS för mer information om statusändringar.