Åtgärder

Obligatoriska metadata

Från DAU-handboken

Metadata för uppfyllande av miniminivå

Tabellen nedan visar de metadataelement som är obligatoriska för alla databeskrivningar som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.
Notera att definitionen av elementet inte är samma sak som hjälptexten för fältet i DORIS, som är mer beskrivande och kan uppdateras mer löpande.

Element svenska Element engelska Definition svenska Definition engelska Kommentar
Beskrivning Description En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang. A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context
Beständig identifierare Persistent identifier (PID) Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data. Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data. Data som delas via SND:s tilldelas automatiskt en DOI i samband med publicering. Data som enbart beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog ska vara tilldelade en PID från annat håll.
Dataformat/datastruktur Data format/data structure Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format).
Data innefattar personuppgifter Data contain personal data Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual. Om Ja: Obligatoriskt att ange om data innehåller känsliga personuppgifter, vilken typ av personuppgifter och om kodnyckel finns bevarad.
Data innefattar annan skyddsvärd information Data contain other protected information Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.
Forskningshuvudman Research principal Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data. The organisation within which the research has taken palce, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here.
Nyckelord Keywords Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang. Keywords for describing the data and its context.
Publiceringsdatum Publication date Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. The date when the data description was made publicly available. Genereras automatiskt vid publicering.
Skapare/Primärforskare Creator/Principal Investigator Person/organisation som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data. The person/the organisation responsible for the data and the intellectual content of the data.
Språk Language Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s).
Tillgänglighet Access level Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. Specifies the level of access to data.
Titel Title Titel. Title.
Titel på dataset Title of the dataset Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation.
Utgivare Publisher Namn på den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen. The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. Genereras automatiskt.
Version Version Anger publicerad version av datasetet. Specify the published version of the dataset. För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.
Ämnesområde Subject area Ämnesområde/forskningsområde som data omfattas av. som datamaterialet tillhör. The subject/research area data comprises of. Ämnesområde ska anges efter Standard för svensk indelning av forskningsämnen