Åtgärder

När ska data göras tillgängliga?

Från DAU-handboken

Frågan angående när data ska lämnas till SND, eller en annan aktör, kan övervägas redan vid ansökan och skapandet av en datahanteringsplan. Här finns möjlighet för en forskare att få stöd av sin DAU i att skapa en datahanteringsplan och få råd om arkivering och tillgängliggörande av data redan i början av ett forskningsprojekt.

Även om data kan delas informellt, mellan kollegor där forskare litar på varandra, rekommenderar SND att data publiceras formellt. Data som innehåller personuppgifter, som lämnas till SND, kan lagras på det lärosäte där data har skapats och endast vara tillgängliga efter förfrågan och eventuell sekretessprövning. Detta betyder att en metadatapost skapas som beskriver de data som skapats, men data är inte tillgängliga för fri nedladdning.

Om vi utgår från datas livscykel kan data göras tillgängliga efter det att data processats och analyserats. Data kan även göras tillgängliga långt efter det att ett projekt avslutats även om SND rekommenderar att data tillgängliggörs så snart som möjligt efter avslutat projekt. Då finns den kunskap som forskaren har om materialet i färskt minne och information kring materialet kan dokumenteras och finnas tillgänglig för dem som vill återanvända materialet.

För forskare som vill tillgängliggöra data efter avslutat projekt finns tre olika alternativ för att publicera data. Via en egen webbsida, publicera data i en ”data journal” eller lämna data till ett datarepositorium. SND rekommenderar forskare som väljer att tillgängliggöra data via ett repositorium att välja ett certifierat repositorium. Ett sådan repositorium är SND.

Data från ett forskningsprojekt kan tillgängliggöras av forskningsprojektet i egen regi. Detta sker vanligtvis via en webbsida. Då rekommenderas forskargruppen att ha en backup av data och även en plan för vad som ska hända med data om webbsidan avpubliceras eller stängs ner.

Vissa discipliner inom forskningen har ämnesspecifika repositorier för data. På http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories (Gu.se, 2019) eller på https://www.re3data.org/ (CESSDA, n.d.) finns en lista över ämnesspecifika repositorier för forskningsdata.

Det finns också datatidskrifter som publicerar artiklar som beskriver ett forskningsmaterial. Ofta behöver materialet finnas tillgängligt via ett datarepositorium och ha ett unikt ID så att data kan hittas.

En annan orsak till att publicera data är när forskaren vill ha en DOI. En DOI är en unik identifierare som gör att data och primärforskaren kan citeras. SND sätter alltid en DOI på de data som tillgängliggörs via SND:s webbtjänst.

Källor

Hämtat från Corti, L., Van den Eynden, V., Bishop, L, Woollard, M. (2014) Managing and sharing research data: a guide to good practice. Sage publications Ltd: London.

SND:s hemsida “Tillgängliggöra data” https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/datahantering/tillgngliggra-data hämtad:190527

GU:s hemsida ”Tillgängliggöra forskningsdata” https://medarbetarportalen.gu.se/service-stod/hantering-av-forskningsdata/tillganliggora-forskningsdata/ hämtad: 190527

CESSDA https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/6.-Archive-Publish/Data-publishing-routes hämtad: 190527