Åtgärder

Checklista: kontroll av metadata

Från DAU-handboken

Grundläggande kontroll av metadata

Den här checklistan är en kortfattad översikt över vad man behöver kontrollera för att säkerställa att metadata uppfyller minimikrav för SND:s katalog. Utförligare beskrivning finns på sidan Kontroll av metadata. Ladda ner checklistan i pdf-format.

Gå igenom formuläret avsnitt för avsnitt. Kontrollera att:

 • alla obligatoriska fält har värden och att dessa är rimliga och användbara
 • inga fält i avsnittet har meningslösa värden
 • rätt språk används i rätt fält
 • det inte finns några stavfel eller tryckfel i några fält.

Genomför dessutom följande specialkontroller för följande avsnitt:

Avsnitt: Tillgänglighet, ansvar & roller

 • tillgänglighetsnivån stämmer med forskarens/överlämnarens önskemål och innehållet i data
 • lämplig ämnesprofil har valts
 • rätt huvudman har valts
 • alla forskare/organisationer som ska stå som primärforskare (och därmed ingå i citeringen) är inlagda i fältet Skapare/primärforskare
 • värdet i fältet Data i studien innefattar personuppgifter stämmer överens med tillgänglighetsnivå och innehåll i datafilerna
 • värdet i fältet Data innefattar annan skyddsvärd information stämmer överens med tillgänglighetsnivå och innehåll i datafilerna

Avsnitt: Allmän beskrivning

 • Titel finns angiven på både svenska och engelska (i den mån det är möjligt)
 • en Beskrivning finns angiven på både svenska och engelska

Avsnitt: Ämnesord och nyckelord

 • minst ett ämnesområde från Standard för svensk indelning av forskningsämnen har angetts
 • minst ett nyckelord har angetts

Avsnitt: Geografisk täckning

 • täcker data ett tydligt geografiskt område är detta angivet för att öka sökbarheten för data

Avsnitt: Data, insamling & åtkomst

 • varje dataset har en unik titel för datasetet
 • data är uppdelade i lämpligt antal dataset
 • informationen i fälten Licens och Upphovsrätt krockar inte med vald tillgänglighetsnivå

Avsnitt: Publikationer

 • det finns en referens till eventuella publikationer som bygger på data

Avsnitt: Dokumentationsfiler

 • relevanta dokumentationsfiler är uppladdade