Åtgärder

Checklista: kontroll av data

Från DAU-handboken

Den här checklistan är en kortfattad översikt över vad man behöver kontrollera för att säkerställa att data uppfyller minimikrav för SND:s katalog. Utförligare beskrivning finns på sidan Kontroll av inkommen databeskrivning. Ladda ner checklistan i pdf-format.



Aktiviteter Checklista
 1. Säkerställ att originalversionen av data finns sparad på en säker lagringsyta
 • Originaldata ligger på lärosätets lagringsyta
 • Originaldata ligger avskilt från bearbetade versioner

Har data kommit till DAU på något annat sätt (t.ex. på en extern hårddisk)?

Se till att data laddas upp till lärosätets lagringsyta.

 1. Gör viruskontroll

 • Levererade filer innehåller inte virus

Misstänker du att leveransen innehåller virus?

Kontakta din IT-avdelning.

Läs igenom metadata och titta på eventuell dokumentation innan du går vidare.

Att använda metadata och dokumentation som referens kan vara till stor hjälp medan du fortsätter att granska inkomna data.

 1. Kontrollera att leveransen är komplett

Information om vilka filer som ska ingå i leveransen går att hitta i metadatafälten (t.ex. Beskrivning) eller i dokumentationen (t.ex. Bifogad artikel).

 • Alla nödvändiga filer finns

Misstänker du att det saknas filer?

Kontakta forskaren.

 1. Kontrollera läsbarheten för datafiler

 • Filerna går att öppna
  • Ett urval av filerna går att öppna
  • Alla olika filformat kan öppnas

Går filerna inte att öppna?

Kontrollera att du använder rätt mjukvara. Har du inte tillgång till mjukvaran kan du be forskaren om icke-licencerade alternativ. Har du rätt mjukvara med filerna går ändå inte att öppna? Kontakta forskaren.

 1. Kontrollera filformat

 • Filerna är i ett lämpligt format för återanvändning och tillgängliggörande

Är filformaten inte lämpliga för återanvändning och/eller tillgängliggörande?

Konvertera filerna till ett mer lämpligt format.

Om du är osäker på vilket format filerna bör vara i kan du ta hjälp av SND:s guide för rekommenderade filformat. Läs även avsnittet om filformat i DAU-handboken.

 1. Kontrollera filnamn och mappstruktur

 • Filer har logiska filnamn
  • Det går att avgöra vilka filer som hör ihop eller har samma typ av innehåll
  • Filnamnen dokumenteras via readme-fil, artikel, separat fillista, eller på något annan sätt.
 • Mappstrukturen är logisk och går att navigera
 1. Kontrollera att det finns tillräcklig dokumentation

 • Dokumentationen är tillräcklig för att data ska kunna förstås och återanvändas