Åtgärder

Dokumentsamling

Från DAU-handboken

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Följande dokument är framtagna av SND-kontoret och kan vara användbara i DAU-arbetet

1. Beskrivning av SND
Detta är en beskrivning av vad SND är och vad SND gör och inte gör. Det är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt allt eftersom SND utvecklas och utifrån de synpunkter som framkommer om vad som saknas eller bör förtydligas i dokumentet.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6346149

2. Beskrivning av DAU
Detta dokument ger en sammanhängande beskrivning av hur SND ser på vad DAU-funktionen är och hur den relaterar till SND.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6346125

3. SND:s policy för PID på forskningsdata
Detta dokument beskriver den policy som SND har fastslagit gällande persistenta identifierare på forskningsdata som beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6352451

4. SND:s policy för granskning av data och metadata
Detta dokument beskriver den policy som SND har fastslagit gällande den granskning som data och metadata ska genomgå innan de delas via SND:s forskningsdatakatalog. I granskningsprocessen kontrolleras data, metadata och dokumentation med avseende på användbarhet, förståbarhet och dokumentationsnivå, men inte avseende vetenskaplig kvalitet.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6351343

5. Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog
I detta dokument finns krav och rekommendationer för hur data och metadata som ska göras sökbara i SND:s forskningsdatakatalog ska kontrolleras och eventuellt berikas. Dokumentet täcker kontroll av data och metadata samt juridiska förutsättningar för att dela data.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6351363

6. Integration mellan lärosätets egen lagring och SND (DORIS)
Detta dokument beskriver ett förslag på hur arbetsgången kan se ut från det att en forskare placerar sitt forskningsmaterial i lärosätets egen lokala lagring fram till det att materialet går att söka fram i SND:s forskningsdatakatalog. Först ges en förenklad genomgång av arbetsflödet och därefter följer en teknisk beskrivning av integrationen mellan lärosätets egen lagring och SND:s system (DORIS).
https://doi.org/10.5281/zenodo.6346297

7. Vägledning för filhantering och mappstruktur
Lärosäten och forskande organisationer inom SND-nätverket kommer allt närmare egen lokal lagring för forskningsdata med koppling till DORIS och forskningsdatakatalogen via lagrings-API:et. Detta dokument går igenom hur filhantering hanteras på SND-kontoret, vilket kan fungera som underlag för hur filer hanteras lokalt vid lärosätet. Viktigt att poängtera att filhantering är organisationens egna ansvar, och att dokumentet endast erbjuder ett vägledande exempel.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6352532

8. Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS
Detta dokument redogör de lösningar som är möjliga för organisationer i SND-nätverket som hanterar och lagrar data på en egen yta, men som ännu saknar integration med SND:s tjänster; DORIS och forskningsdatakatalogen. Interimslösningen ska tillämpas för lärosäten som behöver komma igång med lokal lagring innan en fungerande integration med DORIS är på plats. Dokumentet redogör för hur lösningen fungerar och hur ansvaret är fördelat mellan SND och forskningshuvudmannen.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6346587

9. Riktlinjer för DataCite-konto via SND
Syftet med dokumentet är att ge tydliga riktlinjer för användningen av DOI-registreringstjänster inom SND:s konsortiemedlemskap hos DataCite som rör SND-nätverket. Riktlinjerna är fastställda i avtalet mellan SND och DataCite och gäller för alla kontoinnehavare kopplade till SND:s medlemskap.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6351265

10. Manual för DORIS
I det här dokumentet beskrivs arbetsflödet i dokumentationsverktyg DORIS (SND:s DataORganiserings- och InformationsSystem), och täcker processen från att en databeskrivning påbörjas av en forskare tills dess att det finns en publicerad katalogpost i SND:s forskningsdatakatalog. Flödet inbegriper rollerna forskare, DAU och SND och i dokumentet beskrivs vilka moment som utförs av respektive roll vid de olika statusar som en databeskrivning kan ha i DORIS. Syftet med det här dokumentet är att samla information som är relevant för att förstå och kunna använda DORIS, och kan fungera som ett stöd för såväl DAU som SND i det praktiska arbetet.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6346745

11. Guide till funktionen Förfrågningar om data i DORIS
Detta dokument redogör för hur funktionen Förfrågningar om data fungerar i DORIS. Dokumentet går igenom flödet från det att en förfrågan om data skapas, när en förfrågan kommer in till hur man hanterar inkomna förfrågningar om data. Dokumentet förklara också de olika komponenterna i funktionen och vad de olika åtgärderna/statusarna innebär.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6346272

12. Vägledning för utlämnande av data med personuppgifter
När forskningsdata som innehåller personuppgifter ska göras tillgängliga genom SND:s forsknings-datakatalog, innebär tillgängliggörandet en behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Denna vägledning för utlämnande av forskningsdata med person-uppgifter har tagits fram som ett stöd för de verksamheter som vill kunna tillgängliggöra forskningsdata på ett sätt som är förenligt med både dataskyddsförordningen och sekretesslagstiftningen. Syftet med vägledningen är att fungera som ett bedömningsstöd för de organisationer som kommer att hantera beställningar av forskningsdata i SND:s katalog som omfattas av begränsad tillgänglighet, och som därmed inte kommer att vara direkt nedladdningsbara.
https://doi.org/10.5281/zenodo.6352657

13. Guide för bedömning av personuppgifter i forskningsdata (pågående)